Thứ Hai, 21/1/2019
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
28/3/2017 15:7' Gửi bài này In bài này

Cơ giới, hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

Cụ thể như:
1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung của Kế hoạch trên và Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBMTTQVN ngày 17/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
  - Chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện .
 Hoàng Thi (tổng hợp)

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.