Thứ Hai, 21/1/2019
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
7/4/2017 15:13' Gửi bài này In bài này

1. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:
a. Thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBN D cấp huyện, trình UBN D tỉnh ban hành theo quy định.
b. Đối với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng ở các huyện và Phòng quản lý đô thi ở thành phố, thị xã:
- Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
- Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND cấp huyện, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
- Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 
- Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố, thị xã, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 
2. Về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý
a. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiến hành xây dựng văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 
b. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tiến hành xây dựng văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó Trưởng phòng, ban chuyên môn (và tương đương) trực thuộc, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung Công văn này, khẩn trương hoàn thiện văn bản gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày  15/4/2017.

Việt Hoa (Tổng hợp)

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.