Thứ Sáu, 3/7/2020
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
8/5/2018 14:11' Gửi bài này In bài này

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, các khu công nghiệp, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số. Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu ở các địa phương đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục.
Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên mục giới thiệu, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau ngày kỷ niệm. Đài PT-TH tỉnh tổ chức phát thanh và tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Trung ương tổ chức.
Các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh hướng dẫn, động viên văn nghệ sĩ, cán bộ, phóng viên bám sát thực tiễn, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình nhân tố mới; tích cực tham gia sáng tác, tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí góp phần biểu dương, tôn vinh các gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua trong thời kỳ đổi mới…
Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tuyên truyền, phổ biến vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đồng thời, tuyên truyền các thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức; thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra; tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện các phong trào thi đua; các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang…

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.