Chủ Nhật, 5/7/2020
Cụ thể hóa Kết luận 283 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề công tác cán bộ
31/7/2018 9:14' Gửi bài này In bài này
Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quan triệt, triển khai thực hiện Kết luận 283 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề công tác cán bộ, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, cụ thể hóa bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kế hoạch số 38 của UBND tỉnh thực hiện Đề án 09; Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết sô 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Kế hoạch số 39 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về " Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Bên cạnh đó, thực hiện tốt Kế hoạch số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2020. Thực hiện tốt công tác nhân sự để kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo thức tự ưu tiên như: Ưu tiên luân chuyển để tạo nguồn cán bộ; ưu tiên sắp xếp cán bộ ở những cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức theo Đề án 09, Kế hoạch số 79 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 38, 39 của UBND tỉnh; Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng được yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, chuyên môn được đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung: Quy định phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc diện UBND tỉnh quản lý. Các sở, ban, ngành kịp thời tham mưu, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh, làm cơ sở thống nhất tổ chức thực hiện.

Quán triệt và tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Tổ chức tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị đúng quy định theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương./.

Hương Dung

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.