Thứ Bảy, 23/2/2019
Đảng ta, 88 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc
2/3/2018 10:8' Gửi bài này In bài này


Nhìn lại 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, ra đời theo những quy luật khách quan, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân, mà còn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và làm tròn vai trò của đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng cũng như mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ, trí tuệ của Đảng. Đảng đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, Đảng ta không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam” - suốt hơn 87 năm qua đã nguyện và đang phấn đấu không ngừng, hết sức phục vụ Tổ quốc, hết lòng phụng sự vô điều kiện Nhân dân; bằng sức mạnh 72 năm qua của Nhà nước Việt Nam - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân suốt 72 năm qua luôn tận tụy, trung thành với Nhân dân, đổi mới và vươn lên ngày càng xứng đáng là người “công bộc” của Nhân dân một cách cao cả và vẻ vang - nhân tố quyết định bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta! ! Đặc biệt, trong vị thế và vai trò lịch sử là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, cán bộ, đảng viên của Đảng giữ nhiều trọng trách, hằng ngày hằng giờ đối mặt với mặt trái của cơ chế thị trường, với biết bao cám dỗ. Đó là thách thức to lớn. 

Với trọng trách là người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn nhằm bảo đảm Đảng ngang tầm trọng trách lịch sử cầm quyền; Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Thực hiện quyết sách chính trị của Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương quyết định, Hội nghị Trung ương 5 cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ". Đây là tầm nhìn chính trị chiến lược, vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.Trong lòng Dân tộc, Đảng ta nguyện xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” trong vị thế “là đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam”! Đó là khát vọng của Dân tộc!

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác xây dựng đảng trong những năm qua còn nhiều hạn chế, bất cập, trong đó có những khuyết điểm kéo dài không được khắc phục triệt để, có những yếu kém, khuyết điểm không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, bất cập và nguyên nhân; xác định những chủ trương, biện pháp khắc phục.Tuy vậy, kết quả chưa đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh từ những yếu kém trong công tác xây dựng đảng, trở thành những vấn đề bức xúc của xã hội, đang làm giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm suy giảm uy tín, thanh danh của Đảng, ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã ra Nghị quyết về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”Đồng thời Đảng ta xác định yêu cầu, nhiệm vụ là tiếp tục thực hiện 10 giải pháp cơ bản mà Đại hội XII đã đề ra; “trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực sự là vấn đề cấp bách đối với sự mất còn của Đảng, của chế độ. Sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng cho ta mạnh lên về mọi mặt là chính, nhất là giữ vững ổn định chính trị và định hướng XHCN; xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại. Chăm lo xây dựng nhân tố con người, nâng cao khả năng “tự bảo vệ” trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao “sức đề kháng” của mọi cán bộ, đảng viên trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, hội nhập. Đây là biện pháp tốt nhất, tích cực chủ động nhất để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Sự phá hoại của thế lực thù địch là một thực tế chúng ta cần hết sức cảnh giác. Nhưng, điều đáng lo ngại là sự tha hóa, suy thoái từ trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Đó là “giặc nội xâm”, làm suy yếu Đảng và niềm tin của nhân dân với Đảng. Chính vì vậy, đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là tất cả cán bộ, đảng viên, đòi hỏi phải có quyết tâm cao bằng những biện pháp quyết liệt, tinh thần thái độ kiên quyết, không khoan nhượng để đạt được kết quả như mong muốn. Để góp phần chống suy thoái, tham nhũng, diệt trừ “giặc nội xâm” ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ đe doạ đến tồn vong của chế độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của TƯ IV khoá XII của Đảng,hơn lúc nào hết chúng ta phải ngẫm lại các bài học lịch sử, các sai lầm, thiếu sót, sơ hở cùng với những khó khăn, khủng hoảng hiện nay để quyết tâm đi lên theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Tháng 10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp để thảo luận đề ra các nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Các quyết sách của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII đã ra các Nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Nghị quyết đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Đây là những vấn đề quan trọng cần phải được thảo luận, đi sâu phân tích, đi đến thống nhất cao nhận định về những kết quả, ưu điểm, thành tích cũng như về những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; dân số trong thời gian qua; chỉ ra những thời cơ, thuận lợi cần kịp thời nắm bắt và những khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua trong thời gian tới. Từ đó xác định quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần nắm vững và thực hiện trong giai đoạn mới.

Nghị quyết đối với hai vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của hai vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cùng với kết luận Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 các Nghị quyết được Hội nghị Trung ương 6 thông qua là kết tinh trí tuệ, là ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của Đảng và của nhân dân; là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Vấn đề đặt ra làm thế nào để các nghị quyết nhanh bắt rễ cuộc sống. Lúc này, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Với Đảng cả niềm tin yêu ! Dưới ngọn cờ của Đảng, chưa khi nào như bây giờ, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy chung đã, đang và ngày càng trở thành động lực to lớn và mạnh mẽ, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Việt Nam! Dân tộc Việt Nam nhịp bước cùng thời đại!

Xuân với Đảng, Đảng là Mùa xuân luôn đồng hành cùng dân tộc./.

Bảo Lâm(TH)
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.