Thứ Hai, 27/5/2019
Nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018
29/3/2018 16:38' Gửi bài này In bài này


Một góc thành phố Thái Nguyên ( nguồn: Internet)
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn với 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm có vai trò định hướng cho cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa và tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng bảo đảm bền vững.
Theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh bình quân 20 năm (1997-2017) đạt 10,9%/năm. Riêng năm 2017 đạt 12,75%; quy mô GRDP của Thái nguyên đứng thứ 11 cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người tỉnh Thái Nguyên đã tăng 13 bậc, từ xếp thứ 25 trên tổng số 63 tỉnh ở năm 2010 lên đứng thứ 12 ở năm 2016; Thu ngân sách: Năm 1997 có số thu 204,7 tỷ đồng; đến năm 2017 đạt 12.643,2 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2016, vượt kế hoạch 40,3%, đứng thứ 19 trong tổng 63 tỉnh của cả nước; Lần đầu tiên sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Thái Nguyên đã đứng vào top các tỉnh có số thu trên chục nghìn tỷ đồng. Kết quả này sẽ tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh tự cân đối thu chi và phấn đấu có một phần kết dư đóng góp về ngân sách Trung ương trước năm 2020.
Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011 đứng ở vị trí thứ 57/63 tỉnh, thành và đến năm 2015 và năm 2016 đã đứng ở vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước; đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, với tổng số vốn đăng ký gần 7,3 tỷ USD; có nhiều dự án lớn, có sức lan toả đã được khởi công thực hiện, bước đầu có kết quả khá khả thi....Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao, đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2016, đứng thứ 7 cả nước; giá trị xuất khẩu đạt 23,5 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm trước, đứng thứ 4 cả nước. Việc tích cực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp FDI đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đang phục hồi, phát triển. Tỉnh đã và đang chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh
đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 với nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, công trình trọng điểm. Chỉ đạo quản lý thu ngân sách, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính, thu hút đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thu hút được nhiều nguồn lực xã hội hoá cho công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm ở nông thôn, vùng triển khai các dự án đầu tư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đưa điện lưới về vùng cao, xóa phòng học tạm, làm nhà cho người nghèo ... Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường với chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên với 100% cấp xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX. Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, Thái Nguyên đang có nhiều thời cơ, nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển, song sẽ có những thách thức mới trong năm 2018.

Tỉnh tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu - chi ngân sách nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tập trung chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; ưu tiên các khoản chi cho đầu tư phát triển, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu tư và Hội nhập quốc tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Để phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo; với tinh thần tích cực thi đua yêu nước, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018); phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của tỉnh tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Một, thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, Nghị quyết TW 4 khóa XII; Nghị quyết TW 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết TW 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai, thi đua đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở; tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2018.

Ba, thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thi đua phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, trong đó, ngay từ tháng 01/2018, các cấp, các ngành tích cực triển khai "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018".

Bốn, thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, tích cực cải cách hành chính, thu hút đầu tư; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân.

Năm, thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, thấm nhuần quan điểm “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hằng ngày”, mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đoàn kết một lòng, thi đua lao động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018./.

Vũ Hồng Bắc
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái NguyênVideo

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.