Thứ Bảy, 30/5/2020
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
23/8/2017 8:46' Gửi bài này In bài này
Tại buổi làm việc, sau khi nghe một số đề xuất, kiến nghị, báo cáo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận một số ý kiến sau:
1, Ghi nhận sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng với các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối cung – cầu hàng hóa, tăng cường tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nông dân. Tập trung phát triển hiệu quả mô hình liên kết 5 nhà (nhà nông – nhà nước – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà băng).
2. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ rào cản, tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế, phát triển theo đúng quy định của pháp luật; lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ; bảo đảm sự nhất quán, an toàn và thân thiện để doanh nghiệp phát triển; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 824/UBND-CNN ngày 09/3/2017; báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/5/2017, để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng kế hoạch định kỳ hàng tháng tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân (đặc biệt tùy theo yêu cầu công việc, Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động tổ chức gặp mặt, đối thoại đột xuất) để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; báo cáo kết quả gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nghiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào ngày 28 hàng tháng theo quy định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tiếp thu các nội dung kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trả lời bằng văn bản về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong tháng 5/2017; trường hợp vượt thẩm quyền yêu cầu tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2017.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết thành lập Đoàn công tác của tỉnh đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại một số tỉnh/thành có Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) cao; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2017.
4. Giao Ban Thi đua – Khen thưởng(Sở Nội vụ) căn cứ các quy định hiện hành, rà soát, giới thiệu các nhân tố, điển hình tiên tiến, đặc biệt là các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu, người lao động có nhiều đóng góp tích cực trong thời kỳ đổi mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để kịp thời động viên, khích lệ.
Hoàng Thi (tổng hợp)

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.