Thứ Bảy, 30/5/2020
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp
7/11/2019 14:13' Gửi bài này In bài này
Theo Kế hoạch này, sẽ có 4 đợt tuyên truyền: Đợt 1, từ cuối năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX (10/2020). Đợt 2, từ tháng 11/2020 đến trước khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (quý I/2020). Đợt 3, trong thời  gian tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đợt 4, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 
1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!
7. Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10. Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Trong kế hoạch này, các cơ quan báo chí, truyên truyền của tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền; công bố dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn kiện… trên các loại hình báo chí. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương truyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng để giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; làm tốt công tác tư tưởng trong toàn đảng bộ, đẩy mạnh vận động quần chúng, nhân dân tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…
Thu Quỳnh
 

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.