Chủ Nhật, 5/7/2020
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Kho bạc nhà nước Thái Nguyên
22/5/2018 14:41' Gửi bài này In bài này
 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên là tổ chức trực thuộc KBNN thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý, điều hành quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tiếp thu sự chỉ đạo của cả Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và BTV Đảng ủy Khối để lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động trong toàn KBNN Thái Nguyên từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là trong công tác xây dựng cơ quan, các tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 
Qua nửa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ 2015-2020, bối cảnh kinh tế trong nước và địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức song Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã bám sát Nghị quyết đại hội, bám sát chủ trương, giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Chính phủ; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và KBNN; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể..., tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đã phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thành tốt công tác thu NSNN, ví như năm 2017, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 12.740 tỷ đồng, tăng trên 5.000 tỷ đồng so với năm 2015; Công tác kiểm soát chi NSNN được tăng cường đảm bảo chi đúng chế độ định mức, tiết kiệm, hiệu quả, giải ngân dự toán và vốn đầu tư đều đạt trên 95%  kế hoạch. công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và công khai minh bạch trên cơ sở triển khai dịch vụ công trực tuyến trong mở tài khoản, giao nhận và trả kết quả kiểm soát chi. Ngoài ra Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy quan tâm và chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và coi nhiệm vụ này là một nhiệm vụ trọng tâm. Xuất phát từ nhận thức trên, hàng năm căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, công tác thanh tra, kiểm tra của KBNN; Căn cứ vào tình hình thực tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị, Đảng ủy, Ban lãnh đạo KBNN Thái nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT phối hợp với  phòng Thanh tra và các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra trong năm và chi tiết theo từng tháng, trong kế hoạch đó đã quy định và yêu cầu cụ thể về đối tượng, thời gian, nội dung kiểm tra tại từng đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Thái Nguyên.
BCH Đảng bộ đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra hàng năm và tổ chức tốt việc kiểm tra, tự kiểm tra . Hàng năm 100% số chi bộ trực thuộc thực hiện tự kiểm tra và được kiểm tra. Ngoài ra còn thực hiện tốt việc kiểm tra, tự kiểm tra theo yêu cầu của Đảng bộ cấp trên, như kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, kiểm tra việc tổ chức học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiểm tra công tác quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý tài chính của Đảng và kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, TW6 khóa XII… 
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cho biết: “Hàng năm, Đảng ủy đều phối hợp tổ chức gắn các cuộc kiểm tra gắn với kiểm tra công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo cấp phòng, đảm bảo 100% các chi bộ trực thuộc và các phòng đều được kiểm tra ít nhất 01 lần/năm. Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời uốn nắn các sai sót, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong những năm qua  Đảng bộ không có đảng viên vi phạm Pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng, không có đơn thư tố cáo liên quan đến vi phạm của đảng viên.  
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của UBKT hạn chế như xây dựng kế hoạch kiểm tra có lúc chưa trọng tâm trọng điểm,  chưa chủ động tham mưu giúp đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chưa chủ động giám sát thường xuyên, nắm tình hình để kip thời phát hiện dấu hiệu vi phạm;  vẫn còn một số đảng viên chư¬a nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác KT, GS. Vẫn còn cho rằng công tác KT, GS là không cần thiết, làm mất thời gian, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn khác “

Các đảng viên xuất sắc năm 2017,  được nhận khen thưởng của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước                     

Qua tìm hiểu, chúng tôi đượcbiết thêm: Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ Kiêm tra, Giám sát trong  nửa nhiệm kỳ qua, có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau:
Một là, phải tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên về công tác tác kiểm tra, giám sát. Phải có nhận thức sâu sắc toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện, định kỳ sơ kết tổng kết công tác kiểm tra giám sát.
Cấp ủy, UBKT phải trực tiếp tổ chức học tập theo chư¬ơng trình nội dung, thời gian quy định của cấp trên cho mọi đảng viên trong đảng bộ. đảng viên phải tích cực, tự giác học tập, chủ động nâng cao trình độ
Hai là,  phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy và uỷ ban kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
Cấp ủy là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS. UBKT đảng ủy  thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao, sự chỉ đạo, kiểm tra của UBKT tham mư¬u giúp cấp uỷ lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của đảng.
Ba là, xây dựng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình.
Cấp ủy và UBKT phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Muốn vậy, các cấp ủy viên, ủy viên UBKT phải thường xuyên dũng cảm tự phê bình và phê bình với chính mình, chủ động sửa chữa những khuyết điểm của mình; không nể nang, né tránh, “không thiên vị, không thành kiến”, mạnh dạn phê bình với đối tượng KT, GS để làm rõ ưu điểm, kết quả, khuyết điểm, sai lầm, vi phạm và nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến khuyết điểm, vi phạm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy.
Bốn là,  nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản và quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát
Công tác KT, GS là hoạt động lãnh đạo và sinh hoạt của Đảng. Do đó, tiến hành công tác KT, GS phải quán triệt, thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản và quy trình KT, GS. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác KT, GS cần xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KT, GS thường xuyên, có nền nếp, không thụ động chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét, giải quyết; phải thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, luôn coi trọng sự chủ động tự kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên.
Các giải pháp trên có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác KT, GS của TCCSĐ. Mỗi giải pháp có vị trí vai trò khác nhau, như¬¬ng có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau, là điều kiện để tăng cường công tác KT, GS. Do đó, khi vận dụng thực hiện, phải tiến hành đồng bộ và kết hợp chặt chẽ các giải pháp, không nên xem nhẹ hoặc bỏ qua một giải pháp nào..
Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ trong những năm qua đã được tiến hành công khai dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ, đúng nguyên tắc góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại đơn vị./.
 

Song Giang
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.