Chủ Nhật, 16/6/2019
Các chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn
10/10/2018 16:55' Gửi bài này In bài này
Theo Kế hoạch này, các chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư gồm: Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, truyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.
Tổ chức học tập, quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác lý luận và lịch sử Đảng.
Qua học tập, quán triệt để cán bộ, đảng viên nắm được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.