Chủ Nhật, 7/6/2020
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
1/8/2019 13:48' Gửi bài này In bài này

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.

Các ủy viên MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội 

Sau khi thảo luận các văn kiện do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV trình. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển, Đại hội thống nhất Quyết nghị các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV trình Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững”.

Thống nhất đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 5 bài học kinh nghiệm.

Thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, đoàn kết, sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững”.

Thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

(1) 100% Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và phong trào thi đua.

(2) 100% cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng và của tổ chức mình.

(3) Đến năm 2024, 100% Ủy ban MTTQ cấp xã có mô hình điểm và 50% trở lên các khu dân cư có mô hình hiệu quả thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(4) Hằng năm, vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các hoạt động an sinh xã hội đạt 100 tỷ đồng trở lên. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phấn đấu mỗi năm đảm nhận hỗ trợ về nhà ở cho 100 hộ nghèo trở lên.

(5) 100% Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

(6) Định kỳ hằng năm, phối hợp tổ chức ít nhất 01 cuộc gặp mặt người Việt Nam, người Thái Nguyên ở nước ngoài và người nước ngoài ở Thái Nguyên.

(7) 100% cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp và Trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận.

(8) Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh và 100% Ủy ban MTTQ cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% trở lên Ủy ban MTTQ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (không có đơn vị xếp loại yếu); 95% Ban Công tác Mặt trận xếp loại khá trở lên (trong đó 75% trở lên xếp loại tốt và xuất sắc, không có loại yếu).

Thống nhất 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

3. Thông qua Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ tỉnh; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

4. Thông qua kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 74 vị, với cơ cấu thành phần: người đứng đầu các tổ chức thành viên: 25 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã: 09 vị; các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực liên quan đến hoạt động của MTTQ: 31 vị; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh: 09 vị. Về cơ cấu kết hợp: người ngoài Đảng: 19 vị (25,7%); nữ: 18 vị (24,3%); dân tộc thiểu số: 17 vị (23,0%); Tôn giáo: 09 vị (12,1%).

Tại kỳ họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cụ thể như sau:

Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 03 vị: Ông Nguyễn Thanh Tùng; ông Lê Ngọc Linh; Ông Đàm Quang Tuyến.

Chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 04 vị: bà Nguyễn Bắc Lệ; Ông Nguyễn Quang Tùng; Ông Phạm Trung Dũng; Bà Nguyễn Thị Linh Sa.

5. Thông qua kết quả hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 8 vị, trong đó 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo phát huy truyền thống của quê hương cách mạng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng to lớn trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Đại hội, góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

Hồng Hải (T/h)


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.