Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Thứ năm - 13/04/2023 09:19   Đã xem: 312   Phản hồi: 0

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX là giải thưởng do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát động, Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại) chủ trì, phối hợp với các cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Giải thưởng trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.


Quang cảnh buổi họp báo

I. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng
1. Khẳng định thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng và đối ngoại của Đảng.
2. Tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm/ sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.
3. Tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền, thông tin đối ngoại; tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó phát huy tối đa tính chủ động, tích cực của các lực lượng và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại.
4. Góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
II. Các hạng mục Giải thưởng
Giải thưởng xét tặng các tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại trong các hạng mục: (1) Báo in tiếng Việt; (2) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; (3) Báo in tiếng nước ngoài; (4) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; (5) Phát thanh; (6) Truyền hình; (7) Ảnh (gồm ảnh báo chí và ảnh phong cảnh); (8) Sách; (9) Video clip và (10) Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.
III. Điều kiện tham gia Giải thưởng
1. Các tác phẩm/sản phẩm được xét tặng Giải thưởng trong năm là các tác phẩm/sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 1/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023 năm sau. Đối với những tác phẩm/sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm/sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.
2. Các tác phẩm/sản phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham gia Giải thưởng, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.
3. Tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
4. Tác phẩm/sản phẩm không được tham gia Giải thưởng gồm: loạt tác phẩm báo chí ghép từ những tác phẩm độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có sự tiếp nối loạt bài; tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng; ảnh ghép, ảnh qua chỉnh sửa làm thay đổi nội dung thông tin của ảnh gốc; vi phạm các quy định về Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. Đối tượng tham gia Giải thưởng
1. Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm/ sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia Giải thưởng.
2. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm/ sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia Giải thưởng phù hợp với các điều kiện.
3. Thành viên Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Sơ khảo không được tham gia Giải thưởng.
II. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng
Tác phẩm/sản phẩm được xét tặng Giải thưởng là những tác phẩm/sản phẩm tiêu biểu và đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn xét chọn của Giải thưởng, gồm:
1. Về nội dung
Tác phẩm/sản phẩm có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, cụ thể là:
- Giới thiệu đến thế giới về tình hình Việt Nam, đặc biệt là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên mọi lĩnh vực; những thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền con người…; vẻ đẹp đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, di sản, tri thức khoa học Việt Nam, lan tỏa hệ giá trị quốc gia-dân tộc, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam; quan điểm, lập trường và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.
- Phản ánh chân thực, đa dạng về thế giới, giới thiệu những tinh hoa văn hóa nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, văn hóa của Việt Nam đến với Nhân dân trong nước.
- Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng mạnh mẽ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
- Phản ánh sự hỗ trợ, giúp đỡ và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
2. Về hình thức
2.1. Giải thưởng cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản
Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách,... theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 và tại Điều 6 Quy chế này.
Tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng gửi tác phẩm thông tin đối ngoại dự thi theo các quy định sau:
Báo in: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), chuyên trang của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự thi một tác phẩm tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.
Báo điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ) thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm thuộc ngôn ngữ đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn ngôn ngữ dự giải và tổng số ngôn ngữ được xuất bản.
Trang thông tin điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, mang đặc trưng báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm thuộc ngôn ngữ đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.
Phát thanh: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ). Thời lượng mỗi tác phẩm không quá 60 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.
Truyền hình: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 05 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thời lượng mỗi chương trình không quá 120 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.
Ảnh: bao gồm ảnh báo chí và ảnh phong cảnh:
- Ảnh báo chí: Ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
- Ảnh phong cảnh: Ảnh đơn, nhóm ảnh. Đối với nhóm ảnh, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.
Sách: Một cuốn sách hoặc một bộ sách được xuất bản tại Việt Nam hoặc nước ngoài.
2.2. Giải thưởng cho video clip và các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
Video clip: Một video clip hoặc loạt video clip (không quá 05 sản phẩm) về cùng một sự kiện, chủ đề; được sáng tạo và đăng tải lần đầu tiên trên nền tảng Internet (không tính các tác phẩm báo chí đã đăng phát, sau đó được đăng lại trên nền tảng Internet), có giá trị thông tin đối ngoại. Hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.
Mỗi video clip dự thi có thời lượng không quá 7 phút. Riêng đối với các video clip đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội (facebook, tiktok…), độ dài tối thiểu là 30s, tối đa là 2 phút.
Các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Những sáng kiến, hoạt động có giá trị tích cực trong việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; phù hợp văn hóa, truyền thống Việt Nam và được dư luận ủng hộ rộng rãi.
3. Một số điểm chú ý
- Các tác phẩm, sản phẩm xuất bản tham gia Giải thưởng phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam.
- Tác giả/nhóm tác giả có nhiều tác phẩm, sản phẩm tham gia và đoạt Giải chỉ nhận giải thưởng cao nhất.
III. Hồ sơ tham gia Giải thưởng
1. Về tác giả
Sơ yếu lý lịch tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, CMTND/ CCCD, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email.
Đối với nhóm tác giả có chú thích về người đại diện cho nhóm tác giả.
2. Về tác phẩm/sản phẩm
2.1. Các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản
Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm).
Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử: Phải là bản in chính, hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải rõ ràng (phải gửi kèm đường link qua thư điện tử với báo điện tử và trang thông tin điện tử). Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối; kèm theo 01 bản sao.
Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, hoặc USB hoặc bằng đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive…, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.
Đối với tác phẩm truyền hình: Phải gửi đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive… của tác phẩm và gửi kèm đĩa DVD hoặc USB và ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng; thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.
Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).
Đối với tác phẩm ảnh phong cảnh: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18 cm (đối với ảnh trong nhóm).
Đối với sách: Phải là bản chính (khuyến khích gửi kèm file PDF kèm ảnh chụp cuốn sách qua thư điện tử). Nếu tác phẩm dự giải là sách dịch phải có văn bản gửi kèm theo thống nhất giữa tác giả, dịch giả và Nhà xuất bản về việc tham gia giải và nhận giải thưởng (nếu đoạt giải).
2.2. Video clip và các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
Đối với video clip: Hồ sơ gồm: Thông tin về tác giả, nhóm tác giả; khái quát về tác phẩm (chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn, các thông số thể hiện độ lan tỏa, các địa chỉ trên Internet mà video clip được lan tỏa, chia sẻ); phải gửi đĩa DVD hoặc USB hoặc bằng đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive…
Riêng đối với các video clip đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội (facebook, tiktok…), phải đảm bảo các yêu cầu về bản quyền, được đăng tải trên tài khoản cá nhân và sử dụng một trong các hashtag sau trên bài đăng: #giaithuongttdn; #ttdn.
Đối với các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Hồ sơ gồm nội dung/thuyết minh sáng kiến của đơn vị, tác giả cụ thể và chứng minh được hiệu quả lan tỏa của sáng kiến.
- Với 02 hạng mục video clip và các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại, việc gửi tác phẩm/sản phẩm dự thi có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:
+ Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm/sản phẩm tham gia.
+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất và gửi tác phẩm/sản phẩm về Hội đồng Giải thưởng. Lưu ý: Nếu thực hiện theo hình thức này, cần phải có sự thống nhất, đồng thuận giữa đơn vị gửi tác phẩm và tác giả (bằng văn bản).
3. Những tác phẩm/sản phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm/sản phẩm không đáp ứng các quy định tại Quy chế này và Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm gửi tham gia Giải thưởng.
4. Hội đồng Giải thưởng, Ban Tổ chức Giải thưởng có quyền phát hiện, đề cử các tác phẩm/ sản phẩm phù hợp với tiêu chí tham gia Giải thưởng. Số lượng các tác phẩm/ sản phẩm được đề cử không quá 10% số lượng các tác phẩm/ sản phẩm của mỗi hạng mục Giải thưởng quy định tại Điều 5 Quy chế này.
5. Địa chỉ và đầu mối tiếp nhận tác phẩm/ sản phẩm tham gia Giải thưởng:
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ - Thông tấn xã Việt Nam, Phòng 301, Số 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39330540
Email: giaithongtindoingoailan9@gmail.com
Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.
IV. Cơ cấu Giải thưởng
- Cơ cấu Giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm: 01 Giải Đặc biệt của tất các hạng mục; 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích cho từng hạng mục. Giải Đặc biệt được trao cho 01 tác phẩm/sản phẩm xuất sắc nhất trong số các tác phẩm/sản phẩm đoạt Giải Nhất của từng hạng mục.
- Số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo thực tế chất lượng tác phẩm/sản phẩm dự thi.
V. Quyền lợi của các tác giả đoạt Giải thưởng
1. Đối với tác giả có tác phẩm/sản phẩm đoạt Giải, phần thưởng gồm có:
- Biểu trưng của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.
- Chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng.
- Tiền thưởng theo quy định Giải thưởng.
2. Các tổ chức, tập thể, cá nhân đoạt giải được sử dụng, khai thác biểu trưng của Giải thưởng cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền; được các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng theo quy định của pháp luật.
VI. Quy trình xét, công bố và trao Giải thưởng
1. Vòng sơ khảo
- Tổ Thư ký giúp việc tiến hành đánh giá ban đầu các tác phẩm/ sản phẩm tham gia Giải thưởng theo Thể lệ đã công bố. Các tác phẩm/ sản phẩm đáp ứng các tiêu chí xét trao giải sẽ được đưa vào chấm sơ khảo
- Hội đồng Sơ khảo xét chọn sơ tuyển các tác phẩm/sản phẩm xuất sắc trên các tiêu chí định tính và định lượng phù hợp, theo từng ngôn ngữ mà tác phẩm được trình bày để đề cử vào vòng chung khảo.
2. Vòng chung khảo
- Hội đồng Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất trên cơ sở xét chọn của Hội đồng Sơ khảo để trình Hội đồng Giải thưởng xem xét, quyết định.
- Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng thẩm định và báo cáo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phê duyệt danh sách các tác phẩm đoạt giải (thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ban Tuyên giáo Trung ương).
- Số lượng giải do Hội đồng Giải thưởng quyết định trên cơ sở Quy chế Giải thưởng. Việc lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải thưởng của mỗi loại hình dự thi.
3. Công bố và trao Giải thưởng
Lễ công bố và trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2023 tại Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên kênh Đài Truyền hình Việt Nam.
VII. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
1. Các cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét trao Giải thưởng và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét trao Giải thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi tới Cơ quan thường trực Giải thưởng. Cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng Giải thưởng.
2. Hội đồng Giải thưởng sẽ thu hồi Giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sau: (i) các tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng nếu vi phạm Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của Nhà nước có liên quan và Quy chế này; (ii) việc lợi dụng Giải thưởng được trao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
3. Hội đồng không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh. Việc thu hồi Giải thưởng sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 

Tác giả bài viết: Hồng Hải

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập350
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm349
  • Hôm nay8,989
  • Tháng hiện tại879,287
  • Tổng lượt truy cập23,273,290

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:118 | lượt tải:42

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:118 | lượt tải:39

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:592 | lượt tải:135

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:596 | lượt tải:187

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:769 | lượt tải:193

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây