Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Thứ ba - 28/03/2023 08:26   Đã xem: 417   Phản hồi: 0

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 5740/BTTTT-TTĐN ngày 25/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023; xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 34/TTr-STTTT ngày 09/3/2023, ngày 17/3/2023 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hoá các dân tộc Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
- Cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, đến Nhân dân trong tỉnh.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại; tuân thủ các điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, uy tín, hình ảnh, quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế của Việt Nam.
 - Công tác thông tin đối ngoại phải được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền chính xác, kịp thời; bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quan trọng của đất nước và của tỉnh trong năm 2023. Nội dung và hình thức thông tin phải phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng.
II. NỘI DUNG
1. Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh Thái Nguyên. 
2. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên với bạn bè quốc tế; giới thiệu về tiềm năng thế mạnh trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, cơ chế chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của tỉnh; giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử, các thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hoá đặc sắc, các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chủ lực của tỉnh Thái Nguyên. 
3. Thông tin về tình hình thế giới trên các lĩnh vực, thông tin về quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các thông tin phù hợp khác nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam với các nước phục vụ phát triển kinh tế đất nước, thúc đấy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
4. Thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật và các sự kiện lịch sử quan trọng, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2023 như: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2023); Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023) gắn với 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2023); Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023); Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) gắn với kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945 - 20/8/2023); Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (01/01/1964 - 01/01/2024)…
5. Tuyên truyền, quảng bá ASEAN 
- Tuyên truyền theo các nội dung tại Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Truyền thông về sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.
- Tuyên truyền về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng của ASEAN. 
- Tuyên truyền nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN. Nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam.
6. Tuyên truyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia
- Tăng cường thông tin đối ngoại về biên giới lãnh thổ, biển, đảo để quốc tế hiểu rõ lập trường, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông, nhất là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
- Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin về các chủ trương, chính sách mới; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam với các nước có chung đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển theo các nội dung tại Quyết định 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; xây dựng, củng cố, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Phản bác, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Nâng cao năng lực công tác TTĐN trong quản lý, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo, giải quyết các sự kiện biên giới, biển, đảo theo các văn kiện pháp lý và các thỏa thuận có liên quan trong tình hình mới cho lực lượng làm công tác TTĐN. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo.
7. Đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái
- Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp thông tin viết về tỉnh Thái Nguyên trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội. Chủ động tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền Nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao vị thế của tỉnh với quốc tế, tăng cường sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại. Chủ động cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận, định hướng báo chí để giành thế chủ động trong thông tin. 
8. Triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người, với các nhiệm vụ sau: Triển khai Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác quyền con người định kỳ hằng tháng; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về quyền con người cho các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại; Xây dựng các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm thành tựu đảm bảo quyền con người ở địa phương; Tổ chức phát động các cuộc thi viết, tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi ảnh, nghệ thuật về quyền con người. Tổ chức các hình thức khen thưởng động viên, khuyến khích các tác giả, tác phẩm truyền thông về quyền con người có giá trị.
9. Triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
III. HÌNH THỨC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1. Tuyên truyền trên hệ thống báo chí
- Xây dựng các chuyên mục, chương trình thông tin đối ngoại trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc,...).
- Phối hợp với các cơ quan báo chí đối ngoại và cơ quan báo chí Trung ương sản xuất, đăng tải, phát sóng các chương trình, nội dung thông tin đối ngoại.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông,  phóng viên nước ngoài đến nghiên cứu viết bài, đưa tin về Thái Nguyên.
2. Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động, sự kiện về chính trị, văn hóa, ngoại giao, thương mại, du lịch
- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin như họp báo, phát hành thông cáo báo chí, tổ chức trung tâm báo chí, hội báo xuân cấp tỉnh, tham gia hội báo toàn quốc, các hội nghị, hội thảo quốc tế,…
- Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc của tỉnh Thái Nguyên để tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn ở trong và ngoài nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế.
- Tổ chức các hoạt động lễ hội đặc sắc ở địa phương; tuyên truyền thông qua các hoạt động như hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch,… tại nước ngoài hoặc tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong nước.
3. Tuyên truyền thông qua hoạt động xuất bản
- Xuất bản các ấn phẩm thông tin đối ngoại bằng các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc với nhiều thể loại như xuất bản phẩm, tài liệu dưới dạng sách, video clip, đĩa CD, VCD, DVD, tập sách ảnh, pano, tờ rời, tờ gấp, các sản phẩm quà tặng có in biểu tượng, logo của tỉnh…
- Tổ chức và tham gia các hoạt động trong lĩnh vực xuất bản như Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, hội chợ, triển lãm sách.
4. Tuyên truyền thông qua các đoàn ra, đoàn vào tỉnh 
Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thái Nguyên qua các sự kiện, hội nghị giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, các đoàn công tác của tỉnh ra nước ngoài. 
5. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan
Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; qua hệ thống pano, bảng quảng cáo tại các trục đường lớn, cửa ngõ vào tỉnh; màn hình LED tại trung tâm các huyện, thành phố...
6. Tuyên truyền trên trang/cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội
Phát triển nội dung thông tin đối ngoại trên kênh Youtube, Facebook, Tiktok, Zalo; trên các nền tảng số của tỉnh như C-ThaiNguyen, Thái Nguyên ID; qua trang/cổng thông tin điện tử, email, tin nhắn sms…. 
IV. KINH PHÍ
1. Ngân sách nhà nước: Các sở, ngành cấp tỉnh sử dụng kinh phí được giao tại Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2023. UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí theo quy định về phân cấp ngân sách.
2. Tăng cường huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) để triển khai thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Triển khai, hướng dẫn, tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại hằng năm do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát động. Chỉ đạo cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo định hướng đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 
2. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại: Quan tâm chỉ đạo, triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại đối với đơn vị, địa phương, lĩnh vực phụ trách.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2023; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy đinh; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 theo quy định. 
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp báo định kỳ, tổ chức Trung tâm báo chí phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường.
- Tham mưu UBND tỉnh xem xét phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương triển khai công tác thông tin đối ngoại. 
- Xuất bản các ấn phẩm thông tin báo chí, xuất bản phẩm bằng các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh...
- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh duy trì các Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng nhằm quản lý, định hướng hoạt động thông tin đối ngoại. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức theo quy định.
- Chỉ đạo kiểm tra việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí địa phương theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT. 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Ngoại vụ
- Cung cấp thông tin của địa phương cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại theo quy định.
 - Xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp các cơ quan báo chí nước ngoài và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật. 
- Xuất bản các ấn phẩm về thông tin đối ngoại: Bản tin đối ngoại và cuốn “Thái Nguyên Hội nhập và Phát triển” bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
- Đăng tải các bài viết trên Website http://sngv.thainguyen.gov.vn bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
- Tuyên truyền quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về công tác đối ngoại của tỉnh trên các ấn phẩm của các Báo Trung ương.
- Trao đổi thông tin với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về công tác đối ngoại và các vấn đề liên quan trên cơ sở của công ước quốc tế và Pháp luật Việt Nam.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, cán bộ thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
5. Văn phòng UBND tỉnh
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin báo chí theo quy định.
Chỉ đạo Trung tâm Thông tin tỉnh tăng cường công tác thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; duy trì xuất bản Đặc san Trà Việt. 
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tuyên truyền, giới thiệu về văn hóa, du lịch Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và các xuất bản phẩm tờ rời, tờ gấp song ngữ Việt - Anh.
- Dàn dựng các chương trình, tiết mục nghệ thuật đậm màu sắc truyền thống biểu diễn phục vụ hội nghị, giao lưu giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh thuộc các quốc gia đã kết nghĩa, phục vụ các chương trình, sự kiện, hoạt động văn hoá, du lịch tổ chức trong và ngoài nước.
- Tham gia các hội chợ có yếu tố nước ngoài, trưng bày các gian hàng giới thiệu, quảng bá các ấn phẩm, bản đồ du lịch, sách hướng dẫn du lịch tại các chương trình, sự kiện, hoạt động văn hoá, du lịch tổ chức trong và ngoài nước. 
- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn; hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các các khu, điểm di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách là người nước ngoài đến Thái Nguyên.
7. Hội Nhà báo
- Tuyên truyền thông qua Hội báo Xuân năm 2023, tổ chức không gian trưng bày và phòng đọc Toàn cảnh báo chí với khoảng 1.000 ấn phẩm báo chí của tỉnh và trong cả nước để phục vụ bạn đọc trong và ngoài tỉnh, bạn bè quốc tế. Chương trình sẽ được livestream trực tiếp trên các nền tảng hội của Báo, Đài, Hội Nhà báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…
- Tham gia Hội báo toàn quốc năm 2023, tổ chức gian trưng bày báo chí của Cụm và gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân của các cơ quan báo chí của tỉnh. Giới thiệu hình ảnh Thái Nguyên tới bạn đọc trong và ngoài nước.
- Tuyên truyền thông tin đối ngoại trên fanpage của Hội Nhà báo Thái Nguyên có địa chỉ https://www.facebook.com/hoinhabaotn và trên các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo, TikTok) của các Chi hội, Liên chi hội trực thuộc; trên Bản tin Nhà báo Thái Nguyên và trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo có địa chỉ tên miền http://hoinhabao.thainguyen.gov.vn và http://nhabaothainguyen.vn; duy trì chuyên mục Thời sự, Văn hóa – Xã hội, Quốc tế. 
8. Báo Thái Nguyên
- Duy trì các chuyên mục về thông tin đối ngoại, tăng cường số lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng các tin, bài viết, phóng sự, phim ảnh trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử (tại địa chỉ: https://baothainguyen.vn) như: Trang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn ; Mục "Week in review" (sự kiện trong tuần); Mục "World’s highlight" (Thế giới nổi bật); Chương trình "Face to face" (tạm dịch: “Đối diện”, dành để trao đổi trực tiếp; thực hiện bằng tiếng Anh, Trung Quốc hoặc tiếng Hàn Quốc); Chương trình "Việt Nam trong tôi"; Chương trình "Thái Nguyên số";  Chương trình "Kinh tế hôm nay"; Mục "Thái Nguyên trên đường hội nhập"; Mục Video "Road tour" (Con đường du lịch); Mục Video "Thái Nguyên toàn cảnh"; Chuyên mục "Cộng đồng ASEAN"…
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, Youtube. Lập trang Fanpage trên facebook để biên tập, chia sẻ các tác phẩm báo chí. Tăng cường các sản phẩm báo chí đa phương tiện video clip, Inforgraphic, Emagarzine trên Báo Thái Nguyên điện tử.
- Lựa chọn, biên dịch và đăng tải các tác phẩm báo chí tuyên truyền đối ngoại sang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. 
9. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên 
- Tiếp tục duy trì, tổ chức sản xuất, phát sóng các bản tin – chuyên mục Thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung); Tọa đàm định kỳ cung cấp thông tin trên bản tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài (Inside Thainguyen); Xây dựng các clip theo chủ đề: Sắc màu (Thainguyen Colorful); Chương trình học tiếng Anh qua truyền hình năm 2023; Chuyên mục: Cộng đồng Asean; Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới; Cửa sổ Thái Nguyên - Thainguyen Corner; Hành trình cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI; Khởi nghiệp, Hội nhập quốc tế; các chương trình Gala những dấu ấn thông tin đối ngoại và kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2023; Bản quyền truyền hình thông tin tổng hợp quốc tế phục vụ phát sóng của Đài (tin tức từ hãng thông tấn Thompson Reuters - Anh Quốc) và các chuyên trang, chuyên mục của Đài.
- Thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại trên trang thông tin điện tử thainguyentv.vn; ứng dụng di động TNTV, ThainguyenTVi20 trên CHPlay và Appstore; kênh Youtobe: “Truyền hình Thái Nguyên - TNTV”, kênh Zalo OA Đài PT-TH Thái Nguyên, kênh TikTok: thainguyen.tv, kênh fanpage TNTV. 
- Xây dựng kênh thông tin chuyên biệt thông tin đối ngoại chính thức của tỉnh Thái Nguyên: tổ chức sản xuất đa dạng các nội dung, hình ảnh, clip, chương trình truyền hình tương tác. Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và một số ngôn ngữ khác; tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử và trên kênh Facebook Fanpage.
10. Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên
- Tăng cường thời lượng và nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. 
- Tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích đã được quy định trong Giấy phép xuất bản; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, biên giới, biển, đảo…thông qua các bài viết, các sáng tác văn học trên các ấn phẩm in và điện tử. Tích cực tham gia các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền biển đảo và thông tin đối ngoại do cấp trên phát động, tổ chức.
11. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác. Phối hợp tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử. 
- Tham gia các chương trình, sự kiện xúc tiến đầu tư như hội chợ, triển lãm.
12. Công an tỉnh
- Thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi để phục vụ hội nhập quốc tế; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn các thông tin, tài liệu ngoài luồng, phản động lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễn thông để chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền Nhân dân.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại, đảm bảo an ninh trật tự hoạt động của phóng viên, báo chí nước ngoài tại địa phương.
- Tăng cường sử dụng mạng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời các vấn đề xã hội quan tâm, định hướng thông tin và đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng thông tin, truyền thông để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an toàn thông tin.
- Tiếp tục duy trì và thúc đẩy các hoạt động hợp tác tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ của ngành với Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongsangbuk-do, Cộng hòa Hàn Quốc theo tinh thần Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Bên đã ký kết năm 2013.
13. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền thông tin đối ngoại, giới thiệu sản phẩm có thế mạnh, chủ lực của tỉnh thông qua các hoạt động hợp tác thương mại, hội nghị, hội thảo, xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm (bao gồm trực tuyến và trực tiếp) tại nước ngoài và các sự kiện xúc tiến thương mại các nước được tổ chức tại Việt Nam. 
- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số trong việc quảng bá phát triển và giới thiệu sản phẩm.
14. Sở Giao thông vận tải
- Đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến các Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cam kết quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải, lĩnh vực đường bộ, đường sắt mà Việt Nam là thành viên. Tuyên truyền hiệu quả đầu tư các dự án giao thông sử dựng vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh (nếu có); tuyên truyền các hoạt động tài trợ của nước ngoài về công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, hoạt động của Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp với Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên.
- Tuyên truyền và làm tốt việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực đường bộ tham gia cơ chế một cửa Quốc gia, hướng tới một cửa Asean gồm các thủ tục hành chính đường bộ lĩnh vực vận tải Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào - Campuchia và nhóm thủ tục GMS.
15. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.
16. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh) và các văn bản có liên quan.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh và của đơn vị (cổng/trang thông tin điện tử, bản tin chuyên ngành…) về các hoạt động thông tin đối ngoại. 
- Tuyên truyền tại các sự kiện, các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh như xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, hội chợ giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới; khai thác phương tiện internet... nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Nâng cấp duy trì tốt hoạt động trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương phục vụ công tác thông tin đối ngoại.
- Nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá về thành tựu của đơn vị, địa phương trên trang/cổng thông tin điện tử các huyện, thành phố, các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo, TikTok…); cổ động trực quan (màn hình LED, pano, áp – phích, tờ rời, tờ gấp…).
- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các lĩnh vực được giao và cung cấp thông tin tại các hội nghị giao ban báo chí định kỳ, đột xuất do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức; các cuộc họp báo do UBND tỉnh tổ chức khi có yêu cầu.
- Xuất bản và phát hành các ấn phẩm truyền thông, các xuất bản phẩm thông tin đối ngoại của ngành, địa phương theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí trong và ngoài nước, thông tin trên mạng xã hội viết về địa phương, đơn vị để kịp thời kiểm tra, xử lý và phản bác đối với những thông tin sai sự thật. 

Tác giả bài viết: Hồng Hải (TH )

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập185
  • Hôm nay34,570
  • Tháng hiện tại1,015,606
  • Tổng lượt truy cập23,409,609

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:124 | lượt tải:47

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:126 | lượt tải:44

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:603 | lượt tải:139

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:604 | lượt tải:191

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:782 | lượt tải:198

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây