Đề cương tài liệu tuyên truyền 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 - 02/11/2024)

Thứ năm - 11/04/2024 14:32   Đã xem: 122   Phản hồi: 0

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 - 02/11/2024), Đảng ủy Khối đã gửi các chi bộ đề cương tài liệu tuyên truyền hướng tới ngày truyền thống. Xin giới thiệu nội dung này.

1. Về tiền thân của Đảng bộ Khối
 Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cùng với sự 
phát triển không ngừng của cách mạng, từ cuối năm 1945 công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Để tập trung đầu mối, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý đảng viên và củng cố phát triển tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, ngày 29/4/1948, Tỉnh uỷ Thái Nguyên quyết định thành lập Liên Chi bộ Khối Chính quyền tỉnh (Liên chi I) và Liên Chi bộ Tỉnh uỷ (Liên chi II). Đến cuối quý I/1949, Liên chi I có 115 đảng viên (103 chính thức, 12 dự bị), Liên chi II có 210 đảng viên (185 chính thức, 25 dự bị), đây chính là tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. 
2. Sự ra đời của Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Thái Nguyên
Trước yêu cầu nhiệm vụ khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 02 tháng 11 năm 1954, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định thành lập Đảng bộ Dân-Chính-Đảng tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Tỉnh uỷ. Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thành lập Đảng bộ Dân - Chính- Đảng tỉnh là một bước ngoặtcó ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ Khối. Từ quyết định này các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tỉnh đã được kiện toàn, được giao rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, đảng viên.
Từ khi thành lập đến năm 1984, mô hình tổ chức của Đảng bộ có nhiều thay đổi, ngày 17 tháng 12 năm 1964 Tỉnh uỷ ra Nghị quyết giải thể Ban chấp hành Đảng bộ Dân-Chính-Đảng và tiến hành thành lập 6 đảng uỷ, chi bộ các khối trực thuộc Tỉnh uỷ là: Đảng bộ khối các cơ quan Đảng, Đảng bộ khối cơ quan Dân vận, đảng bộ cơ sở Ty Thuỷ lợi, Đảng bộ cở sở Uỷ ban hành chính tỉnh, Đảng bộ cơ sở khối tài chính và chi bộ Ty Lương thực. Đến tháng 8 năm 1966 Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Thái ra Nghị quyết thành lập Đảng bộ cơ quan Dân-Chính-Đảng tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ Bắc Thái. Đến cuối năm 1977, theo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cơ sở đảng thuộc đảng bộ Dân-Chính -Đảng tỉnh được chuyển giao về Thành uỷ Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 8 năm 1984, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Thái ra Quyết định số 59-QĐ/TU “về việc thành lập Đảng bộ các cơ quan tỉnh”, từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến tháng 10/2010 đổi tên là Đảng bộ khối Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh và từ tháng 10/2010 đến nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.
- Trong 10 năm đầu mới thành lập (1954 - 1964): Đảng bộ Dân-Chính-Đảng tỉnh tổ chức 3 kỳ đại hội, mỗi kỳ đều xác định nhiệm vụ cụ thể để đáp ứng yêu cầu cách mạng mới, đồng thời chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, cụ thể:
+ Tháng 01/1959, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh lần thứ Nhất được tổ chức (thực hiện Chỉ thị số 112-CT/TW, ngày 23/10/1958 của Trung ương về việc kiện toàn cấp ủy từ huyện trở lên và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy). Sau khi đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ 4 năm (1954 - 1958), Đại hội xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 2 năm 1959, 1960. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới gồm 07 ủy viên. Ngày 16/02/1959, BCH họp phiên thứ Nhất bầu đồng chí Tạ Trung Hiền giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
+ Tháng 10/1961, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh lần thứ II được tổ chức. Đại hội bầu BCH khóa II gồm 11 ủy viên chính thức (01 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Cù Xuân Kính được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.                                                                                               
+ Tháng 4/1963, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh lần thứ III được tổ chức, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ 2 năm 1963, 1964. Đại hội bầu BCH khóa III gồm 11 đồng chí. Đồng chí Cù Xuân Kính tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.              
Trải qua thực tiễn cách mạng, đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ không ngừng lớn mạnh. Đến cuối năm 1956, Đảng bộ đã có trên 20 cơ sở đảng trực thuộc. Liên tiếp trong 3 năm (1956, 1957, 1958), hàng loạt chi bộ mới ra đời, được tách ra từ cá chi bộ ghép. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Riêng trong năm 1962 kết nạp được 30 đảng viên thông qua phong trào “4 tốt”, năm 1963 kết nạp được 58 đảng viên.
+ Ngày 17/12/1964, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 302-NQ/TN, giải thể Ban Chấp hành Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh để thành lập Đảng bộ cơ sở các Khối trực thuộc Tỉnh uỷ. Tiếp đó, ngày 28/12/1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 310-NQ/TN, thành lập 6 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời các chi, đảng bộ.
- Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1977: Thực hiện Nghị quyết số 112-NQ/BCT, ngày 08/4/1965 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 103-NQ/QH, ngày 21/4/1965 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 01/7/1965, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp nhất thành tỉnh Bắc Thái. Theo đó, các cơ quan Dân Chính Đảng 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp nhất lại thành các cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh Bắc Thái. Ngày 11/8/1966, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Thái ra Nghị quyết số 205-NQ/BT giải thể Đảng bộ các Khối Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và Đảng bộ Ngân hàng tỉnh, thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ. Trong thời kỳ này, Đảng bộ đã tổ chức 3 kỳ đại hội, cụ thể:
+ Từ ngày 25 - 29/11/1968 (sau ngày tái lập lần thứ nhất), Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bắc Thái tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ Nhất. Gần 100 đại biểu được bầu từ 37 chi, đảng bộ cơ sở về dự Đại hội. Đại hội đã bầu BCH khóa I gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bế Ích Quốc được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
+ Từ ngày 12 - 15/6/1971, Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bắc Thái tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, với 126 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.896 đảng viên ở 52 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đại hội đã bầu BCH khóa II gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bế Ích Quốc tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
+ Từ ngày 18 - 21/8/1975, Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bắc Thái tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức, 18 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 2.000 đảng viên ở 48 chi, đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu BCH khóa III gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thanh Bảo được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Nghị quyết số 327/NQ-BT ngày 16/9/1977 và Nghị quyết số 380/NQ-BT ngày 07/10/1977 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quý 4 năm 1977 và đầu năm 1978, Đảng uỷ Dân-Chính-Đảng tỉnh chuyển giao các chi, đảng bộ cơ sở về trực thuộc Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên.
Năm 1984, Đảng bộ Dân-Chính-Đảng được thành lập trở lại lấy tên là Đảng bộ các cơ quan tỉnhBắc Thái với 52 chi, đảng bộ cơ sở và 1.743 đảng viên, trong đó có 194 đồng chí là chi uỷ, đảng uỷ viên cơ sở; có 1.669 đồng chí đã được cấp thẻ Đảng…
- Giai đoạn từ năm 1985 đến 1997 (sau khi tái lập lần thứ 2): Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Thái tổ chức 3 kỳ đại hội, cụ thể:
+ Trong 02 ngày 05 và 06/4/1985, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ Nhất được tổ chức. Dự Đại hội có 101 đại biểu thay mặt cho hơn 1.600 đảng viên ở 56 chi, đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa I gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuế được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
+ Trong 02 ngày 15 và 16/6/1989, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ II được tổ chức. Dự Đại hội có 130 đại biểu thay mặt cho 1.521 đảng viên ở 53 chi, đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa II gồm 21 đồng chí. Đồng chí Doãn Chí Cao được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
+ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ III (vòng 1) được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/4/1991 với sự có mặt của 128 đại biểu của các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ III (vòng 2) được tổ chức trong 02 ngày 07 và 08/11/1991, dự Đại hội có 125 đại biểu thay mặt cho 1.633 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa II gồm 19 đồng chí. Đồng chí Doãn Chí Cao tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
- Giai đoạn từ năm 1997 đến nay: Thực hiện Quyết định số 131/QĐNS/TW, ngày 22/12/1996 của Bộ Chính trị về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ và Tỉnh uỷ Bắc Thái, đồng thời thành lập Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 01/01/1997, Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Thái đổi tên là Đảng bộ các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Theo Quy định tạm thời số 02-QĐ/TU, ngày 04/02/1988 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan tỉnh: "Đảng bộ các cơ quan tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng được thành lập ở các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh. Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đoàn thể trong sạch vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên". Tháng 7/2003, theo Quyết định của Tỉnh uỷ, Đảng bộ các cơ quan tỉnh Thái Nguyên chia tách thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Giai đoạn này, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 06 kỳ Đại hội, cụ thể:
+ Từ ngày 20 đến ngày 23/3/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Thái lần thứ IV được tổ chức. Dự Đại hội có 126 đại biểu thay mặt cho 1.500 đảng viên ở 58 chi, đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa IV gồm 21 đồng chí. Đồng chí Doãn Chí Cao tiếp tục tái cử được giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đây là Đại hội cuối cùng trước khi tỉnh Bắc Thái được chia tách thành tỉnh 
Bắc Kạn và Thái Nguyên. 
+ Từ ngày 20 đến ngày 22/11/2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ V được tổ chức. Dự Đại hội có 139 đại biểu thay mặt cho 1.752 đảng viên ở 57 chi, đảng bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa V gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
+ Ngày 21/8/2004, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐUDCĐ về việc xác định nhiệm kỳ Đại hội. Theo đó, tổng số kỳ Đại hội chính thức của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày thành lập 1954 đến nay (năm 2004) đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Đại hội đương nhiệm 2000 - 2005 là Đại hội lần thứ XI. Các đại hội kế tiếp sau của Đảng bộ sẽ là XII, XIII...
+ Từ ngày 26 đến 28/10/2005, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 được tổ chức. Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ gồm 21 đồng chí. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Tháng 6/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định điều động đồng chí Đỗ Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ mới và quyết định đồng chí Nghiêm Văn Tung, Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
+ Từ ngày 27 đến 29/7/2010, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tổ chức. Dự Đại hội có 243 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ gồm 27 đồng chí và tiếp tục bầu đồng chí Nghiêm Văn Tung giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
Thực hiện Quy định số 293-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), ngày 14/6/2010 Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1704-QĐ/TU về việc đổi tên Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.
Từ tháng 4/2015 đồng chí Nghiêm Văn Tung, Bí thư Đảng ủy Khối nghỉ hưu theo chế độ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định đồng chí Trần Xuân Hựu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII.
- Từ ngày 12 đến 14/8/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV được tổ chức. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho hơn 3500 đảng viên của Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV gồm 27 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Hựu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Từ tháng 8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định điều động đồng chí Trần Xuân Hựu nhận nhiệm vụ mới, chỉ định đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Từ ngày ngày 25 đến ngày 27/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Tham dự Đại hội có 295 đại biểu đại diện cho 5.414 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XV gồm 25 đồng chí. Đồng chí Hoàng Anh Trung được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với vị trí là cấp ủy trực thuộc Tỉnh uỷ Thái Nguyên và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh không có chính quyền cùng cấp, đảng viên trong Khối công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; doanh nghiệp nhà nước. Tính đến 31/01/2024, Đảng bộ Khối có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 37 đảng bộ cơ sở (có 19 đảng bộ bộ phận và 346 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 26 chi bộ. Tổng số đảng viên là 5.002 đồng chí. 
Trải qua các thời kỳ, mỗi thời kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh). 
3. Thành tựu vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ
70 năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020- 2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. 
(1) Chú trọng triển khai toàn diện, từng bước đi vào chiều sâu về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành những chương trình, kế hoạch thực hiện theo định hướng của cấp trên thông qua nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn; đồng thời, ban hành đề án, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, như: nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để nhằm thu thập, nắm bắt những ý kiến đánh giá về các nội dung của công tác xây dựng Đảng, từ đó có các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ Khối được thiết lập, kịp thời nâng cấp để hoạt động hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng đảng được chú trọng. Chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề tiếp tục được quan tâm hơn, chất lượng được nâng lên và hầu hết các chi bộ thực hiện chấm điểm đánh giá chất lượng các kỳ sinh hoạt trên phần mềm quản lý công tác Đảng theo quy định. Đảng uỷ Khối ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hànhQuy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý. Lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.Các cuộc kiểm tra, giám sát hằng năm tăng về số lượng và có chuyển biến rõ nét về chất lượng; thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã được chú trọng; tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các chi bộ, đảng bộ; các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên”. Chỉ đạo các cấp uỷ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, đồng thời vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huy động cả hệ thống chính trị trong Khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, các địa bàn khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giải pháp và hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương,cơ quan, đơn vị, Nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác với Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các cuộc họp không giấy, 100% cấp ủy thực hiện việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối. 
(2) Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngay sau mỗi kỳ Đại hội, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời ban hành quy chế làm việc; ban hành chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hằng năm cụ thể hóa, ban hành nghị quyết về nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, với các giải pháp phù hợp đặc thù, tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối. 
Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho tỉnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đặc biệt, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, Đảng ủy Khối đã ban hành, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trongtình hình mới…, đóng góp tích cực vào xây dựng tỉnh Thái Nguyêntrở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
 (3) Việc triển khai thưc hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện... Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW, kết hợpbiểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành lập Ban Biên tập, biên soạn cuốn tài liệu chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.
Với kết quả đã đạt được, Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, những danh hiệu thành tích thi đua cao do các bộ, ban, ngành ở Trung ương trao tặng. Đặc biệt vinh dự năm 2004, Đảng bộ Khối được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2014 đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2022 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho những công lao đóng góp của mình. 
4. Những bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng uỷ Khối rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên; phối hợp công tác với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng.
Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối là yếu tố quan trọng để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng công tác cán bộ, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Ba là, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tổ chức đảng, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; từ đó, thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, tăng cường quản lý đảng viên theo quy định, nhất là về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Bốn là, chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, qua đó tạo bước chuyển trong công tác xây dựng Đảng.
Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện vấn đề, kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn. Tập trung nghiên cứu, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối.
5. Những truyền thống tốt đẹp
Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức luôn đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất cùng lao động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình đó, đã tạo cho Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên những giá trị truyền thống tốt đẹp và hết sức quý báu để Đảng bộ viết tiếp những trang sử hào hùng. Đó là:
Một là, phát huy dân chủ 
Dân chủ trong xây dựng nghị quyết, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, trong hoạch định đường lối phát triển của Đảng bộ; trong thực hiện các nguyên tắc của Đảng. Dân chủ trong công tác tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng, trong công tác cán bộ... 
Hai là, truyền thống đoàn kết
Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ theo nguyên tắc của Đảng, trên cơ sở tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Tinh thần đoàn kết đó, đã được hun đúc qua bao thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên của Đảng bộ, trải qua các thời kỳ cách mạng, vượt qua bao khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tinh thần đoàn kết đó còn thể hiện ở việc đoàn kết gắn bó với Nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai, dịch bệnh. 
Ba là, sự tỏa sáng về trí tuệ
Trí tuệ đó, được thể hiện trong tham mưu các chủ trương, đường lối, chính sách đúng, phù hợp với sự phát triển trong từng thời kỳ, góp phần hướng tới xây dựng tỉnh Thái Nguyênbình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện. 
Bốn là, sự đổi mới
Đổi mới vừa là mục tiêu, vừa là động lực được Đảng bộ Khối xác định trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là sự đổi mới trong công tác tham mưuchủ trương, đường lối, chính sáchsao cho đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ. Đó là sự đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc. Đó là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, đảm bảo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Năm là, sự phát triển
Sự phát triển thể hiện trong xây dựng tổ chức, từ một liên chi nhỏ bé qua quá trình xây dựng, kế thừa giá trị tinh hoa của thế hệ đi trước, phát triển thành Đảng bộ lớn mạnh ngày hôm nay. Sự phát triển còn thể hiện ở việc kế thừa và phát huy dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy giá trị trí tuệ, sự đổi mới. Đó là sự kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm sao để Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh và phát triển.
Những truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử và được nêu gọn lại là truyền thống: “DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”.
    6. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ Khối cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất toàn Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo”.Trên tinh thần đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ; làm tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và lãnh đạo các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.
Thứ hai: Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo. 
Thứ ba: Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện có sáng tạo, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW ngày 16/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng.
Thứ tư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thứ năm: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Chặng đường lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên 70 năm qua luôn đồng hành cùng sự đi lên của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên, trên chặng đường lịch sử ấy, mặc dù có sự biến động về mô hình tổ chức, thay đổi về tên gọi trong từng giai đoạn cách mạng, song Đảng bộ Khối luôn có những bước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong xây dựng hệ thống chính trị, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh.
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối, là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống lịch sử của Đảng bộ Khối, tự hào về những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng và đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó có nhận thức đầy đủ và trách nhiệm hơn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về các mục tiêu kinh tế - xã hội; từng bước phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực công tác; tích cực học tập, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII, Khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.


 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập130
  • Hôm nay35,042
  • Tháng hiện tại1,016,078
  • Tổng lượt truy cập23,410,081

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:124 | lượt tải:47

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:126 | lượt tải:44

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:603 | lượt tải:139

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:604 | lượt tải:191

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:782 | lượt tải:198

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây